За Нас

„Диагностично – консултативен център 1 – Сливен“ ЕOOД е наследник на I-во амбулаторно – поликлинично здравно заведение в Сливен.

Създаден е посредством преобразуване на съществуващото АПЗЗ в еднолично търговско дружество със собственик на капитала Община Сливен през Декември 1999г. Правата на собственост на Общината се упражняват от Общински съвет гр. Сливен.

Квалификация

„Диагностично – консултативен център 1 – Сливен” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.  С богат опит и традиции „ДКЦ 1 – Сливен“ ЕООД осигурява професионално медицинско обслужване. Високата квалификация и опитът на лекарите работещи в „ДКЦ 1 – Сливен“ ЕООД съчетани с модерната диагностична и терапевтична апаратура, оправдават съвременните изисквания за високо качество на медицинските услуги и добра медицинска практика.

„ДКЦ 1 – Сливен“ ЕООД е разположен в центъра на града, до автогарата в масивна четириетажна сграда със застроена площ 645.80 кв.м. и РЗП  3051.20 кв.м.

„ДКЦ 1 – Сливен“ ЕООД отдава под наем лекарски кабинети на 22 общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и 11 специалиста на индивидуална и групова практика.

Специализация

Оборудване, специалисти и лаборатории

„ДКЦ 1 – Сливен“ ЕООД разполага с оборудван сектор за образна диагностика в новопостроена сграда, с модерна клинична и микробиологична лаборатория, оборудвана със съвременна специализирана апаратура.

В „ДКЦ 1 – Сливен“ ЕООД работят изявени специалисти от следните специалности: акушерство и гинекология, гастроентерология, кожни и венерически болести, вътрешни болести, кардиология, нервни болести, нефрология, ортопедия и травматология, ушно – носно гърлени болести, очни болести, педиатрия, пневмология и фтизиатрия, ревматология, урология, физикална и рехабилитационна медицина, хирургия, съдова хирургия, детска кардиология, детска хирургия, образна диагностика, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория.

Изградени са добри комуникации между различните специалисти за уточняване на основните и придружаващите ги заболявания, водещо до поставяне на правилната диагноза и комплексно лечение на пациентите.

„ДКЦ 1 – Сливен ” ЕООД има сключен договор с НЗОК за специалилизирана и високоспециализирана медицинска помощ.