Клинична лаборатория

Специализирани медико-диагностични изследвания

* Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
* Скорост на утаяване на еритроцитите
* Време на кървене
* Протромбиново време
* Активирано парциално тромбопластиново време
* Фибриноген
* Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
* Седимент на урина – ориентировъчно изследване
* Окултни кръвоизливи
* Глюкоза
* Кръвнозахарен профил
* Креатинин
* Урея
* Билирубин – общ
* Билирубин – директен
* Общ белтък
* Албумин
* Холестерол
* HDL холестерол
* Триглицериди
* Гликиран хемоглобин
* Пикочна киселина
* AСАТ
* АЛАТ
* Креатинкиназа (КК)
* ГГТ
* Алкална фосфатаза (АФ)
* Алфа-амилаза
* Липаза
* Натрий и калий
* Калций
* Фосфати
* Желязо
* ЖСК
* CRP
* LDL холестерол
* Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
* Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
* Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
* Изследване на ревма фактор (RF)

Високоспециализирани медико-диагностични дейности

* Тиреоидни хормони
* Репродуктивни хоромони
* Туморни маркери
* Сърдечни маркери
* Ревматоиден фактор и AST
* Имунохимия
* Микроалбуминурия
* Хепатит A, B, C
* Кръвен тест за Helicobacter pylori
* Тестове за наркотици в урина

Контакти

д-р Мария Вълчева

Работно време: 07:00ч. до 18:00ч. Понеделник – Петък

тел. 044/589 410

k.lab@dkc1sliven.eu